Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2024.01 сар
3,042
Халдварт бус өвчин 2024.01 сар
343,149

Сургалтын материал

2019/06/01

2014-2019 оны сургалтууд

“Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам”
Эрүүл мэндийн байгууллагад мөрдөгдөж буй стандартууд
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ
Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргах, баримт бичиг бүрдүүлэх
"Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлтүүд"-ээр өөрийн үнэлгээ хийх аргачлал
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН ДОТООД ХЯНАЛТ
Яаралтай тусламж үйлчилгээ
ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ
Эрэмблэн ангилал
Эрүүл байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээ хийх аргачлал
Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур үзүүлэлт
Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх нь
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР-АЮЛГҮЙ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ( 2018-2022)
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭЛТ, АНХААРАХ АСУУДАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУР
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ҮНЭЛЭХ, ТАЙЛАГНАХ ЗААВАР
ЛИЦЕНЗ, МАГАДЛАН, ЧАНАР (ЭМХТ/МИЛА-АНЭМГ Хамтын ажиллагаа-2020)
БҮЛЭГ 2. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД Дэд бүлэг 4. МЭДЭЭЛЛИЙН УДИРДЛАГА, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
БҮЛЭГ 2. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД Дэд бүлэг 3. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ
АНХАН ШАТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУР
Чанар, аюулгүй байдал, эрсдэлтэй холбоотой багц тушаалын шинэчлэл, өөрчлөлт
2020.05.22-ны МИ-ийн сургалтын бичлэг

2020 оны 09 сарын сургалтууд

Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргах, баримт бичиг бүрдүүлэх
НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
ЭТТ, БАРИЛГА
БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Үйлчлүүлэгч төвтэй үйлчилгээг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүд
Өөрийн үнэлгээний тайлан бичихдээ юуг анхаарах вэ?
ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТЕХНОЛОГИЙГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ /ӨРХ_ШАЛГУУР_ҮЗҮҮЛЭЛТ_ТАНИЛЦУУЛГА_2020_09_29/