Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтний зөвшөөрөл

ЭМСС-ын 2023.08.14-ны 295 дугаар тушаалын 2-р хавсралт "Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох журам Монгол улсад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгосон гадаад эмнэлгийн мэргэжилтний үзүүлэлт /2023 оны 1 дүгээр улирал/

Гадаад эмнэлгийн мэргэжилтний тоон үзүүлэлт

Хууль, эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Сайдын тушаал

2021 он