Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтний зөвшөөрөл

 Монгол улсад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгосон гадаад эмнэлгийн мэргэжилтний үзүүлэлт /2023 оны 1 дүгээр улирал/

Гадаад эмнэлгийн мэргэжилтний тоон үзүүлэлт

Хууль, эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Сайдын тушаал

2021 он