Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Төсөл хөтөлбөрүүд

2022 онд хэрэгжиж буй төсөл


ДЭМБ

 1. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын чиглэлээр орчуулсан ухуулга, сурталчилгааны матеиалын хэвлэлийн эх бэлтгэх, хянах, түгээх ажил
 2. Төгсөлтийн дараах богино хугацааны цахим сургалтын платформ нэвтрүүлэлтийн ажил
 3. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын сургагч багш бэлтгэх, ажлын байрны сургалт хийх ажил
 4. Хүн амын нас баралтын бүртгэл, мэдээллийн чанарыг үнэлэх ажил
 5. Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын дэлхийн өдөр 2022 он
 6. Эрүүл аюулгүй бүсийн ирээдүйн төлөөх алсын хараа салбарын урт хугацааны бодлогын стратеги хэрэгжүүлэх хүрээнд зохион байгуулах дахин төсөөлөх нь сэдэвт хэлэлцүүлгэ
 7.  Коронавируст халдвар (ковид-19)-ын бүртгэл мэдээлэл, цар тахлын үеийн эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн нөхцөл байдал, коронавируст халдвар (зовид-19)-ын шалтгаант нас баралт, бүх шалтгаант нас баралтад дүн шинжилгээ хийж илүүдэл нас баралт (Excess mortality), нас баралтын түвшин (CFR)-г тооцоолох ажил

Азийн хөгжлийн банк     

 1. 9218 МОН – цар тахлын эерэг шуурхай арга хэмжээ авах эрүүл мэндийн тогтолцооны чадавхийг бэхжүүлэх төслөөс ” Сургалтын модул боловсруулах, сургагч багш бэлтгэх” сургалт
 2.  Резидент эмч нарт зориулсан цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авахад шаардагдах мэдлэг олгох сургалтын видео хичээл, шторк бэлтгэх ажил
 3.  Эмч, мэргэжилтнүүдэд зориулсан цар тахлын эсрэг шуурхай цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авахад шаардагдах мэдлэг олгох сургалтын видео хичээл бэлтгэх ажил

UNICEF-НҮБ-ийн хүүхдийн сан

 1.  “Орон зайн, газарзүйн байршлын өгөгдлөөр эрүүл мэндийн статистик мэдээллийг баяжуулах ажлын” санхүүжилт
 2.  “Хүүхдийн эрүүл мэнд, хөгжлийн хоцрогдлыг эрт илрүүлэх сургагч багш бэлтгэх сургалт”-ын санхүүжилт
 3.  “Цахим эрүүл мэндийг төлөвлөх нь видео хичээлийг орчуулах, цахим сургалтын платформд байршуулахад бэлтгэн түгээх үйл ажиллагааны” санхүүжилт
 4. Алслагдсан бүс нутгийн анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй эрүүл мэндийн ажилтнуудад зориулсан сургалт” зохион байгуулах үйл ажиллагааны санхүүжилт
 5.  “Эрүүл мэндийн салбарын цахим системийн хэрэглээ ба статистик мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх төлөвлөлтөд ашиглах чадавхийг нэмэгдүүлэх нь”


2019 онд хэрэгжиж буй төсөл

ДЭМБ

1. Эм, оношлуур, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн бүртгүүлэгч байгууллагуудад зориулсан сургалтын удирдамж

2."Эмийн үйлдвэрийн зохистой дадлыг хэрэгжүүлэх нь" салбар сургалтын удирдамж

3. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар

4. Хүний эмийн зөвлөл, түүний салбар зөвлөлийн гишүүд болон бүртгэлийн шинжээчдэд зориулсан сургалтын удирдамж

5. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын талаар заавар боловсруулах ажлын зардлын төсөв

6. Шалгалтын сорилын сангийн баяжилт хийх, тайлбартай сорил шинээр боловсруулах ажлын удирдамж

7. "Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын дэлхийн өдөр" -ийг тэмдэглэх арга хэмжээний удирдамж

8."Эмийн үйлдвэрийн зохистой дадлыг хэрэгжүүлэх нь" салбар сургалтын удирдамж

9. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдалтай холбоотой баримт бичгийг боловсруулах, зөвлөх ажилтан ажилуулах ажлын удирдамж

10. Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгаалалын үндэсний хөтөлбөр

ЭМДС

1. Сувилагч мэргэжил сайхан

2. Эрүүл амьдралын төлөө-2019

НҮБ-ХАС гэрээ, төлөвлөгөө

НҮБ-ХАС хэрэгжилтийн тайлан

2018 онд хэрэгжиж буй төсөл

НҮБ ХАС гэрээ

НҮБ ХАС төлөвлөөгөө

 НҮБ ХАС хэрэгжилтийн тайлан

Цахим урүүл мэнд төслийн төлөвлөгөө

Цахим урүүл мэнд төслийн хэрэгжилтийн тайлан

"Эмнэлгийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэх" төсөл

"Эмнэлгийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэх" хэрэгжилтийн тайлан

“Анхан болон хоёрдугаар шатлалын эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах” төсөл

“Анхан болон хоёрдугаар шатлалын эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах” төслийн хэрэгжилтийн тайлан

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар