Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Хяналт үнэлгээ

MУЗГ-ын 2020 оны 206 дугаар тогтоол

2021 оны 1-р улирлын албан хаагчдын Гүйцэтгэлийн үр дүнгийн үнэлгээг зохих журмын дагуу үнэлж, дүнг Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлээд байна.