Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Багц цагийн сургалт

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗАГВАР

Сургалт эрхлэгч байгууллага

Сургалт зохион байгуулах мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, ТББ

Сургалтын бүртгэлийн маягт

Сургалтын гэрчилгээний загвар

Сургалтын төлөвлөгөө

Сургалтын төрөл, ангилал
Багц цагийн сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө
Сувилахуйн багц цагийн сургалтийн төлөвлөгөө
Бусад багц цагийн сургалтын төлөвлөгөө
МЭМАҮЭХ-оос зохион байгуулах багц цагийн сургалтын төлөвлөгөө

ТАНЫ МЭДЛЭГИЙН САНД /БАГЦ ЦАГГҮЙ/