Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Төвийн захирлын тушаал

Нэр
Дугаар
Огноо
Татах