Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Судалгаа, тайлан

2024 он

Бүтээлийн товчоон - 2023 цахим ном

Бүтээлийн товчоон - 2023 /pdf/

2023 он

Бүтээлийн товчоон - 2022 /pdf /

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ

2022 он

-"Эмнэлгийн ор ашиглалтад сүүлийн 10 жилийн байдлаар улсын болон аймаг, нийслэлийн түвшинд хийсэн дүн шинжилгээ"

- “Монгол улсад зонхилон тохиолдож буй хорт хавдрын эрт илрүүлэг, оношилгоо, эмчилгээний шинэ технологийн үнэлгээ”

"Бүтээлийн товчоон-2021" /pdf/

- Хавдрын тусламж үйлчилгээний чиглэлээр хувь хүний халааснаас гарах албан ба албан бус төлбөрийн судалгааны тайлан

- Удирдах ажилтны сургалтын хэрэгцээ тогтоох судалгааны тайлан

2021 он

- 2017-2019 онд орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад хийгдсэн эрдэм шинжилгээний ажлуудад хийсэн тойм судалгааны үр дүн

- Олон улсын эрдэм шинжилгээний “Тархвар зүйн нээлттэй сэтгүүл”-д хэвлүүлсэн ” Архангай аймгийн С вирүст хепатитын эрт илрүүлэг ба эрсдэлт хүчин зйүлийн судалгааны үр дүн”

- Ирэх 10 жилд эрүүл мэндийн бодлого, технологийн хүрээнд бүх нийтийн анхаарлын төвд байх асуудлууд

- ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТАСРАЛТГҮЙ СУРГАЛТ

- Эрүүл мэндийн салбарын ажиллах хүчний үндэсний тооцооны түлхүүр 78 үзүүлэлтийг гаргахад шаардлагатай мэдээллийн бэлэн байдлын үнэлгээний тайлан

- “Сумын эрүүл мэндийн төвийн үр ашгийг тооцох” судалгааны тайлан

- Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдэд ашиглаж буй технологийн мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

- Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оруулах хувь нэмэр

    Бүтээлийн товчоон-2020 он 

      Бүтээлийн товчоон-2019 он

      Бүтээлийн товчоон-2018 он