Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
24,761
Халдварт бус өвчин
1,908,053

Судалгаа, тайлан

- Ирэх 10 жилд эрүүл мэндийн бодлого, технологийн хүрээнд бүх нийтийн анхаарлын төвд байх асуудлууд

- ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТАСРАЛТГҮЙ СУРГАЛТ

- Эрүүл мэндийн салбарын ажиллах хүчний үндэсний тооцооны түлхүүр 78 үзүүлэлтийг гаргахад шаардлагатай мэдээллийн бэлэн байдлын үнэлгээний тайлан

- “Сумын эрүүл мэндийн төвийн үр ашгийг тооцох” судалгааны тайлан

- Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдэд ашиглаж буй технологийн мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

- Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оруулах хувь нэмэр

  Бүтээлийн товчоон-2019 он

  Бүтээлийн товчоон-2018 он

  Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал
  Шалгалтын сорилд хариулах заавар
  "ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
  Бүртгүүлэх заавар
  Дэлхийн статистикийн өдөр