Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2024.01 сар
3,042
Халдварт бус өвчин 2024.01 сар
343,149

Судалгаа, тайлан

2023 он

Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо 2016-2022

Бүтээлийн товчоон - 2022

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ

2022 он

-"Эмнэлгийн ор ашиглалтад сүүлийн 10 жилийн байдлаар улсын болон аймаг, нийслэлийн түвшинд хийсэн дүн шинжилгээ"

- “Монгол улсад зонхилон тохиолдож буй хорт хавдрын эрт илрүүлэг, оношилгоо, эмчилгээний шинэ технологийн үнэлгээ”

"Бүтээлийн товчоон-2021" цахим ном

Бүтээлийн товчоонд орсон судалгаанууд:

 • Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүдийн амбулаторын үзлэгийн цаг товлох үйлчилгээний хэрэгжилт, одоогийн байдал
 • Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлж буй хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээ
 • Эмч, эмнэлэгийн мэргэжилтний хүний нөөцийн байршил, хэрэгцээний судалгаа
 • Хавдрын тусламж үйлчилгээний чиглэлээр хувь хүнээс гарах албан ба албан бус зардлын судалгаа
 • Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын /ЭМТҮЧАБ/ албаны орон тооны гишүүдийн судалгаа
 • Эрүүл мэндийн удирдах ажилтны сургалтын эрэлт, хэрэгцээ тогтоох судалгаа
 • Тархины үхэлтэй донор-илрүүлэг, эрхтэн шилжүүлэн суулгасан тохиолдлын үр дүн

- Хавдрын тусламж үйлчилгээний чиглэлээр хувь хүний халааснаас гарах албан ба албан бус төлбөрийн судалгааны тайлан

- Удирдах ажилтны сургалтын хэрэгцээ тогтоох судалгааны тайлан

2021 он

- 2017-2019 онд орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад хийгдсэн эрдэм шинжилгээний ажлуудад хийсэн тойм судалгааны үр дүн

- Олон улсын эрдэм шинжилгээний “Тархвар зүйн нээлттэй сэтгүүл”-д хэвлүүлсэн ” Архангай аймгийн С вирүст хепатитын эрт илрүүлэг ба эрсдэлт хүчин зйүлийн судалгааны үр дүн”

- Ирэх 10 жилд эрүүл мэндийн бодлого, технологийн хүрээнд бүх нийтийн анхаарлын төвд байх асуудлууд

- ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТАСРАЛТГҮЙ СУРГАЛТ

- Эрүүл мэндийн салбарын ажиллах хүчний үндэсний тооцооны түлхүүр 78 үзүүлэлтийг гаргахад шаардлагатай мэдээллийн бэлэн байдлын үнэлгээний тайлан

- “Сумын эрүүл мэндийн төвийн үр ашгийг тооцох” судалгааны тайлан

- Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдэд ашиглаж буй технологийн мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан

- Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оруулах хувь нэмэр

  Бүтээлийн товчоон-2020 он 

   Бүтээлийн товчоон-2019 он

   Бүтээлийн товчоон-2018 он