Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.10 сар
34,917
Халдварт бус өвчин 2023.10 сар
3,172,699

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2023/03/30

Эрүүл мэндийн салбарын албан ёсны статистик мэдээ тайланд тулгуурлан он, оны эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг олон улсын аргачлалын дагуу тооцон, дүгнэлт хийж эмхэтгэн хүргэж байна. Энэхүү эмхэтгэл нь жил бүр салбарын үндсэн үзүүлэлтүүдийг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний шатлалаар, хүн амын өвчлөл болон нас баралтын тэргүүлэх шалтгаануудыг бус нутгаар тооцон харуулдаг.

Огноо

Хамрах хугацаа

Холбоос

Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлт

1990-2022 он

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2022/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2021/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2020/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2020/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2019 /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2019 /монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2018/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2018/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2017/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2017/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2016/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2016/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2015/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2015/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2014/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2014/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2013/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2013/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2012/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2012/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2011/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2011/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2010/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2010/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2009/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2009/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2008/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2008/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2007/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2007/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2006/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2006/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт 

2005/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт 

2004/англи/ 

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2004 /монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2003/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2003 /монгол/

Дэлгэрэнгүй харах