Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2023/03/30

Эрүүл мэндийн салбарын албан ёсны статистик мэдээ тайланд тулгуурлан он, оны эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг олон улсын аргачлалын дагуу тооцон, дүгнэлт хийж эмхэтгэн хүргэж байна. Энэхүү эмхэтгэл нь жил бүр салбарын үндсэн үзүүлэлтүүдийг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний шатлалаар, хүн амын өвчлөл болон нас баралтын тэргүүлэх шалтгаануудыг бус нутгаар тооцон харуулдаг.

Огноо

Хамрах хугацаа

Холбоос


Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2022/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2021/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2020/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2020/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2019 /англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2019 /монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2018/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2018/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2017/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2017/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2016/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2016/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2015/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2015/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2014/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2014/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2013/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2013/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2012/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2012/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2011/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2011/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2010/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2010/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2009/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2009/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2008/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2008/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2007/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2007/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2006/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2006/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт 

2005/монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт 

2004/англи/ 

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2004 /монгол/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2003/англи/

Дэлгэрэнгүй харах

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

2003 /монгол/

Дэлгэрэнгүй харах