Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн асуудал

Магадлан итгэмжлэлийн програм
https://acc.hdc.gov.mn/main

Хууль эрх зүй

  Эрүүл мэндийн тухай хууль
  Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль
  Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль
  Магадлан итгэмжлэх журам
  Магадлан итгэмжлэх үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ
  Магадлан итгэмжлийн шинжээч сонгон шалгаруулж, томилох, чөлөөлөх журам
  Эрүүл мэндийн байгууллагын танилцуулга маягт №1
  Шинжээчдийн багийн зөвлөмж маягт № 2, 3
  Явцын үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, аргачлал

  Магадлан итгэмжлэх шинэчлэгдсэн шалгуур, үзүүлэлт
 • Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлт
 • Сувилал, сэргээн засах болон сувилахуйн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлт
 • Эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуур

 • Мэдээний сан


       Аргачлал, зөвлөмж
       Бүрдүүлэх материалын жагсаалт, зөвлөмж
       Өөрийн үнэлгээ хийх аргачла

       Сургалт
       Сургалтын хуваарь

       Сургалтын материал


       Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагуудад явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ