Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.10 сар
34,917
Халдварт бус өвчин 2023.10 сар
3,172,699

Статистик мэдээлэлд залруулга хийсэн тухай

2022/10/15