Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 2023.2 сар
6,269
Халдварт бус өвчин 2023.2сар
638,853

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг захиалга"-ын дуудлагын 2023 оны сарын мэдээ

2023/01/01

2023 он
1 сар

2 сар