Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.05 сар
20,821
Халдварт бус өвчин 2023.05 сар
1,717,963

Жишиг сорил 2022 он


Үндсэн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалтын жишиг сорил