Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Төвийн алба, албан хаагчдын гүйцэтгэлийн үр дүнг танилцууллаа

2023/04/18

Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын албанаас төвийн алба, албан хаагчдын 2023 оны I улирлын гүйцэтгэлийн үр дүнг үнэлэн  үнэлгээний дүн, санал, зөвлөмжийг Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцууллаа. 

Удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн гүйцэтгэлийн үр дүнгийн санал зөвлөмжийг сонсож цаашид KPI буюу гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлтэд суурилсан үнэлгээг нэвтрүүлэх боломжийг судлан хэрэгжилтийг бүрэн ханган ажиллах, албаны дарга, албан хаагчдад гүйцэтгэлийг төлөвлөх, тайлагнах арга зүйн талаар шаталсан сургалт зохион байгуулах зэрэг чиглэлийг өглөө.