Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгасан эмнэлгийн мэргэжилтний мэдээлэл

2023/04/04

Төгсөлтийн дараах сургалтаар багц цаг бүрдүүлж тусгай зөвшөөрөл сунгасан эмнэлгийн мэргэжилтний мэдээлэл

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт 2023 оны 1-р улиралд нийт 627 мэргэжилтнээс ирсэн. Үүнээс:

    -Журмын шаардлага хангаж төгсөлтийн дараах сургалтын багц цаг биелүүлсэн 399 эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/25, А/48, А/89 дүгээр тушаалаар баталж сунгасан.

           -Журмын шаардлага хангаагүй татгалзсан хүсэлт –228 байна.

Төгсөлтийн дараах сургалтаар багц цаг бүрдүүлж тусгай зөвшөөрөл сунгасан эмнэлгийн мэргэжилтний тоон үзүүлэлт

/2023 оны 1-р улиралд/

Д/Д

Мэргэжлийн төрөл

ЭМС-ын 2023.01.16-ны

А/25 дугаар тушаал

ЭМС-ын 2023.02.07-ны

 А/48 дугаар тушаал

ЭМС-ын 2023.03.13-ны

А/89 дугаар тушаал

1

Хүний их эмч 2 жил

1

*

*

2

Хүний их эмч 5 жил

48

93

34

3

Уламжлалт анагаахын их эмч

3

8

2

4

Нүүр амны их эмч

2

8

3

5

Эм зүйч

13

4

2

6

Хүний бага эмч

5

19

2

7

Эх баригч

2

4

3

8

Эм найруулагч

11

13

2

9

Сувилагч

39

69

9

10

Татгалзсан хүсэлт

67

96

65

Нийт

191

314

122

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн шалгалт өгч зөвшөөрөл сунгасан эмнэлгийн мэргэжилтний мэдээлэл

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн шалгалт өгч тэнцэж сунгуулах хүсэлт 2023 оны 1-р улиралд нийт 810 мэргэжилтнээс ирсэн. Үүнд:

            -Зөвшөөрлийн шалгалт өгч тэнцсэн 810 эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/25, А/48, А/89 дүгээр тушаалаар баталж сунгасан.

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн шалгалт өгч сунгасан эмнэлгийн мэргэжилтний тоон үзүүлэлт

/2023 оны 1-р улиралд/

Д/Д

Мэргэжлийн төрөл

ЭМС-ын 2023.01.16-ны

А/25 дугаар тушаал

ЭМС-ын 2023.02.07-ны

 А/48 дугаар тушаал

ЭМС-ын 2023.03.13-ны

 А/89 дугаар тушаал

1

Хүний их эмч 2 жил

19

-

-

2

Хүний их эмч 5 жил

53

110

44

3

Уламжлалт анагаахын их эмч

27

27

12

4

Нүүр амны их эмч

26

24

18

5

Эм зүйч

34

51

16

6

Хүний бага эмч

15

16

14

7

Эх баригч

7

19

8

8

Эм найруулагч

22

29

20

9

Сувилагч

59

78

58

10

Сэргээн засах

1

1

2

Нийт

263

355

192