Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.10 сар
34,917
Халдварт бус өвчин 2023.10 сар
3,172,699

Гэрээний эрх зүйн харилцааны талаар сургалт зохион байгууллаа.

2023/03/27

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын албанаас албан хаагчдын хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ажлын байрны тасралтгүй сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна.

Энэ удаад “Гэрээний эрх зүйн харилцаа” сэдвээр өмгөөллийн фирмийн хуульч Б.Хулан сургалтыг удирдан, гэрээний эрх зүйн харилцаан дах тэгш эрхийг хангах, гэрээний төрөл, түүний онцлог, гэрээ байгуулахад анхаарах асуудлын талаар мэдлэг олгон нийт 30 албан хаагч хамрагдаж хууль, эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүллээ.