Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр туршлага судаллаа

2023/03/07

ЭМХТ-ийн Хяналт шинжилгээ-үнэлгээ, дотоод аудитын алба Дотоод аудитын үйл ажиллагааг таниулах, соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор АПУ хувьцаат компанийн Үйл явц, хяналт сайжруулалтын албаны мэргэшсэн мэргэжилтнүүдээс туршлага судлах уулзалт зохион байгууллаа.