Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр туршлага судаллаа

2023/03/07

ЭМХТ-ийн Хяналт шинжилгээ-үнэлгээ, дотоод аудитын алба Дотоод аудитын үйл ажиллагааг таниулах, соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор АПУ хувьцаат компанийн Үйл явц, хяналт сайжруулалтын албаны мэргэшсэн мэргэжилтнүүдээс туршлага судлах уулзалт зохион байгууллаа.