Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

Урьчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношлогооны хамрагдалт

2023/02/03