Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой тохиолдлын мэдээлэл

2023/01/25

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” А/566 тоот тушаалын хүрээнд тус төв эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой үүссэн тохиолдлыг эрүүл мэндийн байгууллагуудаас авч нэгтгэн дүгнэдэг.  

2022 онд Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой үүссэн 4119 тохиолдол  бүртгэгдлээ. 

Нийт бүртгэсэн тохиолдлоос эмнэл зүйн  2095 буюу 50,86%, эмнэл зүйн бус  2024 буюу 49.14%, бусад шалтгаан 46.6% буюу хамгийн их хувийг эзэлж байна.

Тус төвөөс уг үйл ажиллагааг цахимжуулахаар ажиллаж байгаа бөгөөд туршилтын хувилбарыг ашиглалтад оруулаад байна.