Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРГИЙН ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЭРХ ШИНЭЭР ХҮСЭХ МЭРГЭЖЛИЙН НИЙГЭМЛЭГ, ХОЛБООДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.

2023/01/19

Эрүүл мэндийн сайдын “Журам шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны А/513 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Мэргэшлийн зэрэг олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох журам”-н 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.9 дэх заалтад үндэслэн үндсэн ба төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэлийн дагуу мэргэшлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааг 3 жилийн хугацаатай зохион байгуулах мэргэжлийн нийгэмлэг, холбооны сонгон шалгаруулалтын бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

Иймд Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн зөвлөлийн баталсан мэргэжил, мэргэшлийн дагуу дээрх журмын 5 дах хэсэгт заасан “Мэргэшлийн зэргийн шалгалт зохион байгуулах мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоонд тавигдах шаардлага”-г хангасан, 2023-2025 онд эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах эрх шинээр хүсэх мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоод материалаа бүрдүүлэн 2023 оны 1 дүгээр сарын 26-ний дотор Хүний нөөцийн хөгжлийн албанд ирүүлнэ үү.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны гудамж 13Б, 210648, шуудангийн хайрцаг 187, Утас: 99020756

Тавигдах шаардлага:

Мэргэшлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

 •  Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, албан ёсны нэр, тэмдэг, хэвлэмэл хуудастай байх
 • Сүүлийн 3-аас доошгүй жил үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулсан байх /Татварын тайлангаар баталгаажуулж татвар, нийгмийн даатгал болон санхүүгийн тайлан балансын өр авлагагүйг нотолно/
 • Байнгын орон тоо бүхий ажлын албатай байх
 • Тухайн мэргэжил, мэргэшлээр ажилладаг нийт эмнэлгийн мэргэжилтний 51-ээс доошгүй хувийг гишүүнчлэлдээ багтаасан байх
 • Гишүүнчлэлтэй эмнэлгийн мэргэжилтний дэлгэрэнгүй бүртгэл мэдээлэлтэй байх
 • Тухайн мэргэжил, мэргэшлийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх, багц цагийн богино хугацааны сургалт эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх, батлагдсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй байх
 • Гишүүнчлэлтэй эмнэлгийн мэргэжилтний ур чадварыг тасралтгүй сайжруулах 3-5 жилийн төлөвлөгөөтэй байх
 • Гишүүнчлэлтэй эмнэлгийн мэргэжилтний 60-с доошгүй хувийг тухайн мэргэшлийн чиглэлийн багц цагийн богино хугацааны сургалтад, 30-аас доошгүй хувийг тухайн мэргэжил, мэргэшлийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад жил тутам хамруулдаг байх
 • Гишүүнчлэлтэй эмнэлгийн мэргэжилтний харьяалах эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтын ажиллагаатай байх
 • Холбогдох олон улсын мэргэжлийн нийгэмлэгийн гишүүн байх буюу тогтмол хамтын ажиллагаатай байх, үүнийг гэрээ, ажлын тайлангаар баталгаажуулсан байх

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 • Мэргэшлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах эрх хүссэн албан бичиг
 •  Эрүүл мэндийн сайдын “Журам шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны А/513 дугаар тушаалын 1-р хавсралтаар батлагдсан “Мэргэшлийн зэрэг олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох журам” -ын 5 дах хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан талаарх баримт, бичиг
 • Мэргэшлийн зэрэг горилогчид тавигдах тусгай шаардлагын баталсан төсөл/ гарын үсэг, тэмдэгээр баталгаажуулсан байх/
 • Журмын 8.2-д заасны дагуу мэргэшлийн зэргийн Ахлах, Тэргүүлэх шатлалын шалгалтыг зохион байгуулах хэлбэр болох сорил, бодлого, гардан үйлдэл, ярилцлага, тайлан хамгаалалт зэргээс сонгон 3 жилийн хугацаанд шалгалт зохион байгуулах хэлбэрийн санал
 • Зөвлөх зэргийн шалгалтын зохион байгуулалтад тусгах санал

Гарын үсэг, тэмдэгээр баталгаажуулсан тусгай шаардлагыг нотлох шаардлагатай материалыг хавсаргана уу