Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Багц цагийн богино хугацааны сургалт эрхлэх байгууллагын хүсэлтийг авч эхэллээ

2023/01/12

Багц цагийн богино хугацааны сургалт эрхлэх байгууллагын хүсэлтийг авч эхэллээ.

2023 онд багц цагийн богино хугацааны сургалт зохион байгуулах хүсэлтийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 17 цаг хүртэл хүлээн авна.

• Багц цагийн богино хугацааны сургалт эрхлэхэд тавигдах шаардлагыг ЭМС-ын 2017 оны А/337 дугаар тушаалын (https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=208067&showType=1) 8 дугаар бүлэг,

• Бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалтыг ЭМС-ын 2017 оны А/337 дугаар тушаалын (https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=208067&showType=1) 9.3 дугаар заалтыг харна уу.