Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн 2022 оны жилийн эцсийн тайланг авч байна

2023/01/04

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны “Эрүүл мэндийн салбарын статистик мэдээ, мэдээллийн журам, бүртгэлийн маягтыг шинэчлэн батлах тухай” А/611 дүгээр тушаалын дагуу ЭМЯ-наас тусгай зөвшөөрөл авсан хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн 2022 оны жилийн эцсийн хүний нөөц, хүчин чадлын тайланг нийт 76 байгууллагаас  2022 оны 12 дугаар сарын 20-ноос 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны  өдрийг дуустал хүлээн  авч байна. 

Одоогоор нийт 60 эрүүл мэндийн байгууллага тайлан мэдээгээ ирүүлээд байгаа нь  78.9% болж байна.

Эрүүл мэндийн байгууллагын хүний нөөцийн тайлангийн маягтыг нөхөх заавар /ЭМТ-401/ 

Эрүүл мэндийн байгууллагын хүчин чадлын тайлангийн маягтыг нөхөх заавар /ЭМТ- 402/

Эрүүл мэндийн байгууллагын хүний нөөц, хүчин чадлын тайлангийн маягт / татаж авахаар/