Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны асуумжийн QR үүсгэх заавар

2022/12/28