Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Эрхтэн, эс, эд шилжүүлэн суулгах эмчилгээний тухай хуулийн төслийн талаар хэлэлцлээ.

2022/12/27

УИХ-ын НББХ-ноос 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Засгийн газраас Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын чиглэлээрх хуулийн төслүүдийн боловсруулалтын явцын талаар Эрүүл мэндийн  болон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны мэдээллийг сонсож нийгэмд хүлээгдэж буй чухал хуулийн төслүүдийг гүйцээн боловсруулж цаг алдалгүй Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх үүрэг чиглэл өглөө.

Уг хурлаар Эрхтэн, эд, эс шилжүүлэн суулгах эмчилгээний тухай хуулийн төслийн асуудлаар хэлэлцлээ.

Түүнчлэн энэ өдөр тус төвийн Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах алба,  ЭМС-ын 2022 оны А/113 тоот тушаалаар байгуулагдсан “Эрхтэн, эд, эс шилжүүлэн суулгах эмчилгээний тухай хууль”-ийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг хуулийн төслийн Үзэл баримтлал, хуулийн төслийг боловсруулах хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах үнэлгээний тайлан, Үр нөлөөг үнэлэх судалгааны тайлан, Хуулийн төсөл зэргийг боловсруулан Эрүүл мэндийн яамны Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж Эрүүл мэндийн сайдад танилцууллаа.

УИХ-ын НББХ-ноос 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Засгийн газраас Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын чиглэлээрх хуулийн төслүүдийн боловсруулалтын явцын талаар Эрүүл мэндийн  болон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны мэдээллийг сонсож нийгэмд хүлээгдэж буй чухал хуулийн төслүүдийг гүйцээн боловсруулж цаг алдалгүй Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх үүрэг чиглэл өглөө.

Уг хурлаар Эрхтэн, эд, эс шилжүүлэн суулгах эмчилгээний тухай хуулийн төслийн асуудлаар хэлэлцлээ.

Түүнчлэн энэ өдөр тус төвийн Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах алба,  ЭМС-ын 2022 оны А/113 тоот тушаалаар байгуулагдсан “Эрхтэн, эд, эс шилжүүлэн суулгах эмчилгээний тухай хууль”-ийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг хуулийн төслийн Үзэл баримтлал, хуулийн төслийг боловсруулах хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах үнэлгээний тайлан, Үр нөлөөг үнэлэх судалгааны тайлан, Хуулийн төсөл зэргийг боловсруулан Эрүүл мэндийн яамны Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж Эрүүл мэндийн сайдад танилцууллаа.