Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

“ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ” үндсэн мэргэшлийн сургалт төгсөж бусад үндсэн мэргэшлийн суралцахаар ЯРИЛЦЛАГА шалгалтад орсон эмч нарын дүн

2023/09/15

Дипломын дугаар

Элсэх мэргэшлийн чиглэл

Төлбөрийн хэлбэр

Дүн

Тайлбар

D201905410

Арьс судлал

Хувийн зардлаар

100

Тэнцсэн

D201704301

Дотрын анагаах судлал

Хувийн зардлаар

85

Тэнцсэн

D201906753

Дотрын анагаах судлал

Хувийн зардлаар

100

Тэнцсэн

D202211358

Дүрс оношилгоо судлал

Хувийн зардлаар

95

Тэнцсэн

D201813933

Дүрс оношилгоо судлал

Хувийн зардлаар

95

Тэнцсэн

D202110741

Дүрс оношилгоо судлал

Хувийн зардлаар

85

Тэнцсэн

D202206891

Мэдрэл судлал

Хувийн зардлаар

95

Тэнцсэн

D202109701

Хүүхэд судлал

Хувийн зардлаар

90

Тэнцсэн

D201131473

Арьс судлал

Хувийн зардлаар

94

Тэнцсэн

D201913101

Дотрын анагаах судлал

Хувийн зардлаар

87

Тэнцсэн

D202206704

Дүрс оношилгоо судлал

Төрийн сан

92

Тэнцсэн

D202015988

Дүрс оношилгоо судлал

Хувийн зардлаар

96

Тэнцсэн

D202122042

Дүрс оношилгоо судлал

Хувийн зардлаар

93

Тэнцсэн

D201814985

Чих хамар хоолой

Төрийн сан

90

Тэнцсэн

D201407335

Дотор судлал

Хувийн зардлаар

92

Тэнцсэн

D202206874

Хүүхэд судлал

Хувийн зардлаар

97

Тэнцсэн

D201720418

Арьс судлал

Төрийн сан

77

Тэнцсэн

D202111743

Дотрын анагаах судлал

Хувийн зардлаар

76

Тэнцсэн

D202121907

Хавдар судлал

Төрийн сан

70

Тэнцсэн

D202211394

Дүрс оношилгоо судлал

Хувийн зардлаар

80

Тэнцсэн

D202214563

Дүрс оношилгоо судлал

Хувийн зардлаар

78

Тэнцсэн

D202109659

Дүрс оношилгоо судлал

Хувийн зардлаар

54

Тэнцээгүй

D202015898

Дотрын анагаах судлал

Хувийн зардлаар

76

Тэнцсэн

D201704334

Чих хамар хоолой

Төрийн сан

70

Тэнцсэн

D201617382

Эх барих эмэгтэйчүүд судлал

Хувийн зардлаар

78

Тэнцсэн

D202005412

Дотрын анагаах судлал

Хувийн зардлаар

97

Тэнцсэн

D202214552

Дотрын анагаах судлал

Хувийн зардлаар

84

Тэнцсэн

D202109567

Дотрын анагаах судлал

Хувийн зардлаар

77

Тэнцсэн

D202005585

Дүрс оношилгоо судлал

Хувийн зардлаар

97

Тэнцсэн

D202211371

Дүрс оношилгоо судлал

Хувийн зардлаар

72

Тэнцсэн

D202214621

Дүрс оношилгоо судлал

Хувийн зардлаар

71

Тэнцсэн

D201508419

Эх барих эмэгтэйчүүд судлал

Хувийн зардлаар

71

Тэнцсэн

D202214555

Эх барих эмэгтэйчүүд судлал

Хувийн зардлаар

71

Тэнцсэн

D202211545

Чих хамар хоолой судлал

Хувийн зардлаар

74

Тэнцсэн

D201618182

Дотрын анагаах судлал

Хувийн зардлаар

91

Тэнцсэн

D202211364

Дотрын анагаах судлал

Хувийн зардлаар

86

Тэнцсэн

D201805906

Дотрын анагаах судлал

Хувийн зардлаар

87

Тэнцсэн

D202206790

Дүрс оношилгоо судлал

Хувийн зардлаар

95

Тэнцсэн

D202206794

Дүрс оношилгоо судлал

Хувийн зардлаар

86

Тэнцсэн

D202109660

Дүрс оношилгоо судлал

Хувийн зардлаар

93

Тэнцсэн

D201913102

Хавдар судлал

Төрийн сан

95

Тэнцсэн

D201912303

Хүүхэд судлал

Хувийн зардлаар

98

Тэнцсэн

D202109936

Мэс засал судлал

Хувийн зардлаар

98

Тэнцсэн