Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгасан эмнэлгийн мэргэжилтний мэдээлэл

2023/08/17

Төгсөлтийн дараах сургалтаар багц цаг бүрдүүлж Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлтээ 2023 оны II улиралд нийт 2062 мэргэжилтэн ирүүлсэн. Үүнээс:

-Журмын шаардлага хангаж төгсөлтийн дараах сургалтын багц цаг биелүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/132, А/209, А/258 дугаар тушаалаар баталж, 1704 эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгасан

-Журмын шаардлага хангаагүй татгалзсан хүсэлт –358 байна.

Төгсөлтийн дараах сургалтаар багц цаг бүрдүүлж тусгай зөвшөөрөл сунгасан эмнэлгийн мэргэжилтний тоон үзүүлэлт

/2023 оны II улиралд/

Д/Д

Мэргэжлийн төрөл

ЭМС-ын 2023.04.11-ний

А/132 дугаар тушаал

ЭМС-ын 2023.06.16-ны

А/209 дүгээр тушаал

ЭМС-ын 2023.07.17-ны

А/258 дугаар тушаал

1

Хүний их эмч 5 жил

27

465

365

2

Уламжлалт анагаахын их эмч

*

26

57

3

Нүүр амны их эмч

*

7

12

4

Эм зүйч

1

21

74

5

Хүний бага эмч

1

10

35

6

Эх баригч

4

18

82

7

Эм найруулагч

2

15

29

8

Сувилагч

21

88

344

9

Татгалзсан хүсэлт

57

96

205

Нийт

113

746

1103