Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Алсын хараа, Эрхэм зорилго, Стратеги

Алсын хараа: "Оновчтой шийдэл-Эрчимтэй хөгжил"

Эрхэм зорилго

Эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх бодлого, хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох нотолгоо бүрдүүлэх, байгууллага, хүний нөөц, техник технологи, тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, салбарын удирдлага, манлайллыг дээшлүүлэх замаар хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.

Стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүд

Бид зорьж буй алсын хараа, эрхэм зорилгодоо хүрэхийн тулд дараах стратегийн чиглэлийг тэргүүлэх ач холбогдолтой хэмээн тодорхойлж байна. Үүнд

 1.  Эрүүл мэндийн салбарын бодлогын болон тогтолцооны судалгааг хөгжүүлж, олон улсын жишигт нийцүүлэх;
 2.  Эрүүл мэндийн статистик мэдээ, мэдээлэл, зайн анагаах ухаан, цахим эрүүл мэнд, мэдээллийн технологийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж олон улсын болон бүсийн жишигт нийцүүлэх;
 3. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хууль эрх зүй, шалгалт баталгаажуулалт, засвар үйлчилгээ, сургалт, бүртгэл мэдээллийн тогтолцоог бэхжүүлэх;
 4. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих, төгсөлтийн дараах сургалтын үйл ажиллагааг цахимжуулах замаар удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох;
 5. Тусламж, үйлчилгээний чанарын тасралтгүй хөгжлийг дэмжин, чанар, аюулгүй байдал, магадлан итгэмжлэлийн тогтолцоог бэхжүүлэх;
 6. Эмийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг олон улсын эмийн зах зээлийн хөгжлийн түвшинд нийцүүлэх;
 7. Байгууллагын бие даасан, тогтвортой байдлыг хангах;

  Үнэт зүйлс

  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн хамт олны гишүүн бүр дараах үнэт зүйлсийг эрхэмлэн, дагаж мөрдөнө. Үүнд:

  • Төрийн үйлчилгээ нь чанартай, шуурхай, ээлтэй  байх
  • Өндөр мэргэшсэн,  чадварлаг  хүний нөөцтэй байх
  • Хууль тогтоомжийг сахиж, хариуцлагатай, ил тод байх
  • Нэгдмэл үйл ажиллагаа, баг,  удирдлагатай байх 
  • Оновчтой хөрөнгө оруулалт, мэдрэмжтэй хуваарилалттай байх
  • Эрх тэгш, нээлттэй, сайн түншлэлтэй байх
  • Үйл ажиллагаа нь тогтвортой, үр дүнтэй, үр ашигтай байх
  • Байгууллагын соёл, үнэт зүйл, ёс зүйг эрхэмлэдэг байх

  АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ:

  • Үйлчлүүлэгчийг дээдлэх
  • Үйлчлүүлэгч бүрт эрх тэгш хандах
  • Хувь хүний эрх ашиг, нэр төрийг хүндэтгэн нууцыг чанд сахих
  • Ил тод, нээлттэй, авлигаас ангид ажиллах
  • Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хуулийг мөрдлөг болгох

  СТРАТЕГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ, ЗОРИЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ

  ЭМХТ-ийг 2021 он хүртэл хөгжүүлэх үндсэн 7 стратегийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойллоо.

  • Эрүүл мэндийн салбарын бодлогын болон тогтолцооны судалгааг хөгжүүлж, олон улсын жишигт нийцүүлэх;
  • Эрүүл мэндийн статистик мэдээ, мэдээлэл, зайн анагаах ухаан, цахим эрүүл мэнд, мэдээллийн технологийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж олон улсын болон бүсийн жишигт нийцүүлэх;
  • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хууль эрхзүй, шалгалт баталгаажуулалт, засвар үйлчилгээ, сургалт, бүртгэл мэдээллийн тогтолцоог бэхжүүлэх;
  • Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих, төгсөлтийн дараах сургалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох;
  • Тусламж, үйлчилгээний чанарын тасралтгүй хөгжлийг дэмжин, чанар, аюулгүй байдал, магадлан итгэмжлэлийн тогтолцоог бэхжүүлэх;
  • Эмийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг олон улсын эмийн зах зээлийн хөгжлийн түвшинд нийцүүлэх;
  • Байгууллагын бие даасан, тогтвортой байдлыг хангах;