Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 6 сар
256,887
Халдварт бус өвчин 6 сар
1,527,544

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт

Нэр
Дугаар
Огноо
Татах