Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд ажиллаа.

2023/02/10

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх тухай” А/503 дугаар тушаалын 2.4.2 дах заалтыг үндэслэн Хан-уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн Магадлан итгэмжлэлийн албанаас зөвлөн туслах чиглэлээр хамтран ажиллаа.

Магадлан итгэмжлэлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд эмнэлгийн тасаг нэгжээр тойрон үзлэг хийж, магадлан итгэмжлэлийн хугацаан дах ахиц, дэвшил, хийсэн ажлын тайлан, холбогдох баримт бичигтэй танилцан мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.