Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Хариуцлагатай жижүүрүүд үүрэг гүйцэтгэлээ.

2023/01/02

Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны “Журам батлах тухай” А/36 дугаар тушаалаар батлагдсан “Бүх нийтээр тэмдэглэх баяр, тэмдэглэлт өдрийн амралтын үед эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллах нийтлэг журам”, ЭМЯ-ны 2022.12.27-ны өдрийн “Чиглэл хүргүүлэх тухай” 5/5870 дугаартай албан бичгийн дагуу төвийн захирлын тушаалаар хариуцлагатай жижүүр томилогдон 2022 оны 12-р сарын 30-аас 2023 оны 1-р сарын 2-ны өдрүүдэд ажиллаа.

Хариуцлагатай жижүүр нь өмчийн бүх хэлбэрийн 745 эрүүл  мэндийн байгууллагаас эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний өдөр тутмын статистик мэдээг авч нэгтгэн Эрүүл мэндийн яаманд хүргэх, тайлагнах үйл ажиллагааг хийлээ.