Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СТАТИСТИКИЙН ТАЙЛАНГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР АВЧ БАЙНА

2021/01/27

Эрүүл мэндийн статистикийн тайланг анх удаа цахим хэлбэрээр Hinfo-Stata програм хангамжаар эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, хүний нөөц, хүчин чадал, дэд бүтэц, тусгай болон төрөлжсөн мэргэшлийн кабинетүүдийн үйл ажиллагаа зэрэг Үндэсний статистикийн хорооны даргын болон Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батлагдсан тайлангийн маягтын дагуу тайланг хүлээн авч байна. Энэ хүрээнд салбарын хэмжээнд өмчийн бүх хэлбэрийн байгууллагуудаас журамд заасан хугацаа, мэдээллийн урсгалын дагуу Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газруудтай хамтарч мэдээ, мэдээллийг оруулах, цуглуулах ажлыг зохион байгуулж байна.