Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

Уламжлалт анагаах ухаан

2020/02/01
1 Уламжлалт анагаах ухаан–Үндсэн зургаан өвчний оношлогоо, эмчилгээ  MNS 5663-1 : 2006 
2 Уламжлалт анагаах ухаан-Хурмал болон архаг өвчний оношлогоо, эмчилгээ  MNS 5663-2 : 2006 
3 Уламжлалт анагаах ухаан-Халуун өвчний  оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5663-3 : 2006 
4 Уламжлалт анагаах ухаан-Цул савын өвчний оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5663-4 : 2006 
5 Уламжлалт анагаах ухаан-Бэлгийн замын өвчний оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5663-5 : 2006
6 Уламжлалт анагаах ухаан-Хэсэг, бусаг өвчний оношлогоо, эмчилгээ MNS 5663-6 : 2006 
7 Уламжлалт анагаах ухаан-Эмэгтэйн өвчний оношлогоо, эмчилгээ  MNS 5663-7 : 2006 
8 Уламжлалт анагаах ухаан–Сэтгэцийн болон саа өвчний оношлогоо, эмчилгээ  MNS 5663-8 : 2006 
9 Уламжлалт анагаах ухаан–Шим авахуулах эмчилгээ  MNS 5663-9 : 2006 
10 Марал бугын цусан эвэр MNS 0541 : 1980 
11 Ардын уламжлалт эм. Марбо-3-тан  MNS 4924 : 2000 
12 Одой далан түрүүний хуурай ханд  MNS 4954 : 2000 
13 Ардын уламжлалт эм. Мана-4 MNS 4993:2000
14 Эмийн түүхий эд. Хар шар галж  MNS 4998:2000
15 Ардын уламжлалт эм. Норов-7   MNS 5018:2000
16 Ардын уламжлалт эм. Барайв-3   MNS 5019:2000 
17 Гүүний хуурайсаам 2004 оны 35 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт
оруулав
MNS 5067 : 2001 
18 Валмедин хандмал. Техникийн шаардлага   MNS 5996:2009