Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

Мэс засал судлал

2020/01/01
1 Шамбарам өвчний оношлогоо, эмчилгээ
MNS 6097 :2010 
2 Цочмог мундас өвчний оношлогоо, эмчилгээ MNS 6098 :2010 
3 Бөөрний чулууны оношлогоо, эмчилгээ MNS 6099 :2010
4 Бөөр шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд өвчтөнг
сонгох, бэлтгэх
MNS 6217 : 2010 
5 Бөөр шилжүүлэн суулгах мэс заслын болон дараах үеийн дархлаа дарангуйлах эмчилгээ, хяналт  MNS 6218 : 2010 
6 Зүрхний шигдээсийн титэм судсан дотуурх эмчилгээ MNS 6379 : 2013 
7 Элэгний хавдрын тэжээгч судсыг бөглөх эмчилгээ “TACE for HCC” MNS 6380 : 2013 
8 Зүрхний төрөлхийн гажиг. Артерийн битүүрээгүй
цорго. Оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ
MNS 6384-1 :2013 
9 Зүрхний төрөлхийн гажиг. Тосгуур хоорондын
таславчийн цоорхой. Оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ
MNS 6384-2 :2013 
10 Зүрхний төрөлхийн гажиг. Ховдол хоорондын
таславчийн цоорхой. Оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ
MNS 6384-3 :2013 
11 Зүрхний төрөлхийн гажиг. Уушгины артерийн
хавхлагын нарийсал. Оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ
MNS 6384-4 :2013 
12
Зүрхний төрөлхийн гажиг. Уушгины артерийн 

MNS 6384-5 :2013 
13 Зүрхний төрөлхийн гажиг. Фаллогийн дөрвөлсөн
гажиг (ФДГ). Оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ
MNS 6384-6 :2013 
14 Уушгины артерийг бөгжлөх мэс засал эмчилгээ MNS 6384-7 :2013 
15 Зүрхний олдмол гажиг. Хоёр хавтаст хавхлагын
нарийсал. Оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ
MNS 6384-8 :2013 
16 Хоёр хавтаст хавхлагын дутагдлын оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ  MNS 6384-9 :2013 
17 Гол судасны хавхлагын нарийсал гажиг. Оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ MNS 6384-10 :2013 
18 Гол судасны хавхлагын дутагдал гажиг. Оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ MNS 6384-11 :2013 
19 Зүрхний ишеми өвчний оношилгоо, мэс заслын
эмчилгээ
MNS 6384-12 :2013 
20 Хэвлийн гол судасны цүлхэний оношилгоо, мэс
заслын эмчилгээ 
MNS 6384-13 :2013 
21 Артерийн цочмог тромбозын оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ MNS 6384-14 :2013 
22 Эмчлүүлэгчийн цагаан мөгөөрсөн хоолойд тавьсан гуурсыг цэвэрлэх арга  MNS 6385 :2013 
23 Эрүүлийг хамгаалах технологи - Tархины
аалзавчбүрхүүлийн доорх цус харвалтын оношилгоо, мэсзасал эмчилгээ
MNS 6474-1: 2014 
24 Эрүүлийг хамгаалах технологи -Нурууны сувгийн
нарийсалт эмгэгийн оношилгоо, мэс засал эмчилгээ
MNS 6474-2 : 2014 
25 Эрүүлийг хамгаалах технологи -Нурууны бэхэлгээ алдагдалт эмгэгийн оношилгоо, мэс засал эмчилгээ MNS 6474-3 : 2014 
26 Эрүүлийг хамгаалах технологи -Нугасны хатуу
бүрхүүлийн гаднах буглааны оношилгоо, мэс засал эмчилгээ
MNS 6474-4 : 2014 
27 Багана нуруу, аарцаг ясны хавдрын оношилгоо, мэс засал эмчилгээ MNS 6475-1 : 2014 
28 Нугас, нугасны бүрхүүл хальс, адуун сүүл, нугасны MNS 6475-2 : 2014 
29 Мэс заслын цахилгаан хутганы хошуу. Ерөнхий
шаардлага
MNS 6504:2015 
30 Хиймэл эрхтэн ба туслах хэрэгсэл – Үйл
ажиллагааны алдагдлууд - Туслах хэрэгсэл шаардлагатай хүн, эмчилгээний зорилт
болон туслах хэрэгслийн хэрэгцээг тодорхойлох нь

MNS ISO 8551 :2017 
31 Хиймэл хавхлага суулгах мэс заслын үеийн цусны зохиомол эргэлтийг удирдан явуулах арга
MNS 6124 :2010 
32 Цусны зохиомол эргэлттэй нөхцөлд хийх
хагалгааны ба дараах үеийг лабораторийн шинжилгээгээр хянах арга
MNS 6125 :2010 
33 Хамрын ясны хуучин хугарлыг засах мэс засал
эмчилгээ
MNS 5951 : 2008 
34 Зажуур хөндийг нээж цэвэрлэх мэс засал эмчилгээ MNS 5952 : 2008 
35 Ходоод, дээрхи гэдэсний шархлаа өвчний
цооролтын оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5665-3 : 2006  
36 Ходоод, гэдэсний цус алдалтын оношлогоо,
эмчилгээ

MNS 5665-4 : 2006 
37 Мухар олгойн цочмог үрэвслийн оношлогоо,
эмчилгээ
MNS 5665-5 : 2006 
38 Хэвлийн гялтангийн түгээмэл үрэвсэлийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5665-6 : 2006 
39 Гэдэсний түгжрэлийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5665-7 : 2006 
40 Хэвлийн буглааны оношлогоо, эмчилгээ MNS 5665-8 : 2006 
41 Хавчигдсан ивэрхийн оношлогоо, эмчилгээ   MNS 5665-9 : 2006