Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

Лаборатори

2020/01/01
1 Хийт үхшлийн лабораторийн оношлогооны техникийн шаардлага
MNS 5456-26:2005  
2 Микробиологийн шинжилгээнд хэрэглэгдэх тэжээлт орчны чанарын хяналт MNS 5482 : 2005 
3 Эмнэлгийн дотоод халдвар. Агаарын чанар: Нян илрүүлэх, нянгийн тоог тоолох шинжилгээний арга  MNS 5484 : 2005 
4 Бөөрний чулууны найрлагыг тодорхойлох нил улаан туяаны спектрофотометрийн арга MNS 6651:2017 
5 Чанарын менежментийн тогтолцоо:Лабораторийн баримт бичгийн боловсруулалт ба хөтлөлт MNS 6615:2016
6 Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 
7 Эмнэлзүйн лаборатори. Вирус өсгөвөрлөх арга MNS 6617:2016 
8 Дархлааны шинжилгээний эмнэлзүйн үнэлгээ MNS 6618:2016 
9 Микробиологийн сорьц зөөвөрлөх системд тавих чанарын хяналт MNS 6619:2016 
10 Гарал үүсэл нь тодорхойгүй биологийн сорьцын ДНХ-ийн молекулд нуклеотидууд байрших дэсдараалал(секвенци)-ыг генетик
анализатороортогтоох шинжилгээний аргачлал
MNS 6718 : 2018 
11 Эрүүл мэндийн лаборатори-Чанар ба чадавхид тавих шаардлага MNS ISO 15189 : 2015 
12 Үйлчлэх цэгт гүйцэтгэх шинжилгээ (ҮЦГШ) Чанарын болон чадавхийн шаардлагууд  MNS ISO 22870:2016 
13 Нанотехнологи-Наноматериалын
дээжинд бактерийн эндотоксин тодорхойлох in vitro шинжилгээ –ЛАЛ сорил
MNS ISO 29701 : 2015  
14 Шээсэн дэх иодын хэмжээг тодорхойлох шинжилгээний арга MNS 6485 :2014
15 Полиакрилаамидын гель хэрэглэн хүнийг адилтган
харьцуулах ДНХ-ийн шинжилгээний техник, технологийн шаардлага
 MNS 6119 :2010 
16 Оношлуур. MON-HP уреазийн түргэвчилсэн
оношлуур. Ерөнхий шаардлага
MNS 6483 : 2014 
17 Анагаах ухааны лаборатори. Хэмжлийн эталон лабораторид тавих шаардлага MNS ISO 15195:2011 
18 Нянг будах арга MNS 1049 : 1969 
19 градуст ургасан хөгц, мөөг,хөрөнгөнцөрийн колони тоолох арга MNS ISO 7954 : 1995  
20 Эм, эмийн түүхий эд, эмийн хэлбэр. Бактерийн нийт тоог тодорхойлох арга MNS 5193 : 2002  
21 Халдваргүйтгэлийн бодисын нянд үйлчлэх
идэвхийг тодорхойлох нян судлалын арга
MNS 6236 : 2011 
22 Нян судлал. Эд зүйлсийн гадаргуугаас арчдас
авчшинжилгээ хийх арга
MNS 6410 : 2018 
23 Ариутгаж, халдваргүйтгэсэн хуучин хувцас, гутал,
бусад эд зүйлст хөгц, мөөгөнцөр илрүүлэх шинжилгээний арга
 MNS 6411 : 2013 
24 Ургамал, байгалийн гаралтай эмийн түүхий эд,тэдгээрээс бэлдсэн эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнд ялтсан хромоген тэжээлт орчин ашигланнян хөгц мөөгөнцөр тодорхойлох түргэвчилсэн арга
MNS 6678 : 2017 
25 Эсийн шинжилгээнд наац бэлтгэх арга MNS 6129 :2010 
26 Эсийн шинжилгээнд наац будах арга  MNS 6130 :2010