Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.10 сар
34,917
Халдварт бус өвчин 2023.10 сар
3,172,699

Тохиолдол, эрсдлийг бүртгэх програм хангамж ашиглаж байна.

2023/11/17

Эмнэлгийн мэргэжилтэнд тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх явцад учирч болох тохиолдол, эрсдэлийг бүртгэх http://eburtgel.moh.gov.mn/ программ хангамжийн хэрэглээг хэвшүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын албадын мэргэжилтнүүдэд тохиолдол, эрсдэлийн програм хангамжийн хэрэглээг нэвтрүүлэн, програм хангамжид нэвтрэх эрх үүсгэх болон бүртгэгдсэн тохиолдол, эрсдэлүүдэд дүн шинжилгээ хийх түүнийг удирдах ур чадвар олгох танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.