Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 2022 оны 8 сар
298,366
Халдварт бус өвчин 2022он8 сар
1,959,997

Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээлэл

Нэр
Огноо
Татах