Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 7 сар
274,770
Халдварт бус өвчин 7 сар
1,718,439

2018 он Эрүүл мэндийн сайдын тушаал

Нэр
Дугаар
Огноо
Татах